مال حرام

1-استفاده از مالی که  خمس و زکات آن داده نشده حرام است

2-خمس رافقط به دفتر مرجع تقلید خود بپردازید

   برای پرداخت خمس حتما باید سال خمسی خود را مشخص کنید چون خمس در هر سال باید پرداخت شود و سر سال باید مشخص باشد

3-اگر میخواهید سهم سادات خمس را خودتان به سید فقیر بدهید باید از دفتر مرجع تقلید اجازه بگیرید یا مطمئن شوید که آن مرجع اجازه اش را به مقلدانش داده است ولی سهم امام را باید به دفتر مرجع تقلید بدهید

اگر سید فقیری از شما درخواست خمس کرد و شما بدون اینکه اجازه داشته باشید آن را بپردازید مثل این است که خمس خود  نپرداختید

4-اگر در شهر شما مرجع تقلیدتان دفتر ندارد با دفتر او در قم تماس بگیرید تا آدرس کسی که از طرف آن مرجع اجازه دارد را به شما بدهد  و بی اجازه به هیچ کس خمس خود را ندهید چون آن کسی که پول را از شما میگیرد ممکن است فرض را براین بگذارد که شما خود تحقیق کرده اید و از شما چیزی نپرسد

/ 0 نظر / 18 بازدید