سن تکلیف

چند ساله به سن تکلیف رسیدی؟

آیا مرجع تقلیدی برای خودت انتخاب کردی؟

تو این چند سال چقدر از تکالیفتو انجام ندادی؟

کی می خوای قضای اونا رو انجام بدی؟

/ 0 نظر / 6 بازدید