زیاد شدن عذاب والدین بخاطر تربیت بد

اگر والدین گناه کار باشند و این موجب شود که فرزند به تبعیت از والدین همان گناهان را ادامه دهد این موجب میشود عذاب والدین چون گناه کردن را به فرزند خود آموختند بیشتر شود.

مثلا اگر دختری  بد حجابی را از مادرش بیاموزد و بد حجاب شود عذاب مادرش به خاطر اینکه بد حجابی را به فرزندش آموخت بیشتر میشود.

 پس والدین توجه کنند اگر فرزند خود را درست تربیت نمی کنند از این پس کارشان را درست انجام دهند و فرزند خود را نصیحت کنند تا بعدا فرزندان بهانه نداشته باشند که همه اش تقصیر والدیم است.

/ 0 نظر / 8 بازدید