تقسیم بندی اعمال دین

1-واجب:در فقه چون این اعمال بسیار خیر دارد و در عرفان چون این اعمال بسیار انسان را نورانی میکند شارع مقدس آنها را واجب کرده است. 

2-مستحب:این اعمال در درجه ای کمتر از واجب قرار دارند.یعنی نورش کمتر از واجب است

3-حرام: در فقه چون این اعمال مفسده زیادی دارد و در عرفان چون این اعمال بسیار انسان را سیاه و کدر میکند شارع مقدس آنها را حرام کرده است

4-مکروه: این اعمال در درجه ای کمتر از حرام قرار دارند یعنی کمتر از حرام مفسده ایجاد می کند

5-مباح:انجامش نه نور دارد نه ظلمت

البته میتوان مباح را به مستحب تبدیل کرد مثلا بگوید: من با این نیت غذا می خورم که  بتوانم خدا را عبادت کنم

/ 0 نظر / 33 بازدید