رابطه با آمریکا

 1-اکثر سیاست مدارانی که رابطه بدون چون و چرا با آمریکا را کلید حل مشکل میدانستند در  فتنه  یا سخرانی یا شرایط دیگر چهره ی پلید خود را نشان داده اند.

2-در جامعه هم اکثر افرادی که اینگونه اند قبل آن زیاد پایبند به دین نبوده اند و یا بوده اند ولی وقتی که دین را رها کرده اند به سمت آمریکا سوق پیدا کردند.

پ.ن:علت استفاده از کلمه اکثر بخاطر این است که همه افراد اینگونه نیستند. 

/ 0 نظر / 4 بازدید