شهادت

شهادت اجر و پاداش خدا به کسی است که زندگی اش برای خداست.

برخی از اینها کسانی هستند که همیشه برای خدا قدم بر می داشتند و اگر هزار بار هم شهید شوند ، با اینکه سختی اش را چشیده اند ، باز هم حاضرند به  دنیا بازگردند و برای خدا همه چیزشان را فدا کنند و دیگران معلوم نیست که تمایلی به بار دیگر برگشتن به این دنیا  و تحمل دوباره سختی های آن داشته باشند .

آیا عشق جز این است . آیا غیر این را می توان عشق نامید. آیا حق با آنها نیست که از هر چه که آنها را از این عشق جدا کند دل می کنند.

 حافظ

شب تاریک و بیم موج و گردابی  چنین حایل

                                               کجا داند حال ما سبک باران ساحل ها 

/ 0 نظر / 4 بازدید