سوء ظن

سوء ظن حرام است . کسی که سوء ظن دارد در افکار خود به دیگران تهمت میزند یا غیبت آنها را می کند و یک اشتباه آنها را بهانه قرار داده و به آنها گمان هایی می برد که ممکن است نه تنها آن فرد بلکه در اقوام آن فردی که مد نظرش است هم چنین کسانی وجود نداشته باشد.

برای جلوگیری از سوء ظن افکار خود را کنترل کنید که  در افکار خود به کسی تهمت نزنید یا غیبتش را نکنید و از شر شیطان به خدا پناه برید و همیشه از خدا بخواهید که کمکتان کند که این کار را آنگونه که او می پسندد انجام دهید.

کسی که این افکارش را کنترل نمی کند به احتمال زیاد آنها به زبان هم می آورد که میشود غیبت و تهمت زبانی و ...

/ 0 نظر / 22 بازدید